AWESOME aklatan
       Awesome aklatan magtatag ang Web kumuha 
  20000, maingat muling suriin mapamaraan, 
  isama ang talbusan 5 porsiyento di  

Warning: Translations are Very Slow.

guro, Kids, Teens, mga magulang,katiwala ng aklatan o kolehiyo estudyante.
angARTS
ingles
matematika
siyensiya
panlipunan pinag-aralan
kalusugan at PE
teknolohiya
wika wika
magdalubhasa
pamagatan
may-akda
liksiyon
sangguniang babasahin
balita
pasadya ED
heograpiya
alagaan
pagpayuhan
prinsipal
guro
pangunahin
estudyante
mag-anak
komunidad

mainitpaksa - pista o opisyal, daigdigkapayapaan, Environment, Multicultural, takutin,
america Flag, gitna silanganmagkalaban, talambuhay, at kasalukuyanpangyayari.

halimbawa halimbawa pagbaybay Web

CLICK HERE to Translate from Tagalog to English

subukin talatuntunan, bago, o ang Bookstore.
Email o mapulot lumitaw buongpaligid sa amin, mag-ina at ama, praybet patakaran, lisensiya.
-Copyright 1996-2016 EDI at Dr. R. Jerry Adams-